• Pax s910 ful (آکبند)

       Pax s910 ful (آکبند)

  2,700,0002,550,000 تومان

 • دستگاه Pax s910 min (آکبند)

      دستگاه Pax s910 min (آکبند)

  2,400,0002,320,000 تومان

 • دستگاه Pax D210 taype G (آکبند)

       دستگاه Pax D210 taype G (آکبند)

  3,900,0003,700,000 تومان

 • دستگاه Pax s58 (اکبند)

      دستگاه Pax s58 (اکبند)

  1,850,0001,700,000 تومان

 • دستگاه s910 min (آکبند)

      دستگاه s910 min (آکبند)

  2,400,0002,250,000 تومان

 • خودپرداز (آکبند)

      خودپرداز (آکبند)

  52,500,00052,000,000 تومان